28_Synthesis and Biological Activity of Simplified Belactosin C Analogues.

Synthesis and Biological Activity of Simplified Belactosin C Analogues. de Meijere, A.; Korotkov, V. S.; Lygin, A. V.; Larionov, O. V.; Sokolov, V. V.; Graef, T.; Es-Sayed, M. Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 6363-6374.