9_Synthesis of α-Amino Acids via Asymmetric PTC Alkylation of Achiral Ni(II) Complexes of Glycine-derived Schiff Bases.

Synthesis of α-Amino Acids via Asymmetric PTC Alkylation of Achiral Ni(II) Complexes of Glycine-derived Schiff Bases. Belokon, Y. N.; Bespalova, N. B.; Churkina, T. D.; Cisarova I.; Ezernitskaya, M. G.; Harutyunyan, S. R.; Hrdina, R.; Kagan, H. B.; Kocovsky, P.; Kochetkov, K. A.; Larionov, O. V.; Lyssenko, K. A.; North, M.; Polasek, M.; Peregudov, A. S.; Prisyazhnyuk, V. V.; Vyskocil, S. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 12860–12871.